• WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

     •  

      Dyrekcja szkoły informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną psycholog szkolny, Pani Dorota Zimoch-Gusarow udziela wsparcia psychologicznego on-line (mobiDziennik) osobom, które tego potrzebują.

      Istnieje również możliwość umówienia konsultacji telefonicznej poprzez kontakt z sekretariatem szkoły – 74 847 09 89 – w godz. 8:00 – 14:30.

     • Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

     • Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

      Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

      1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:a. osobom w podeszłym wieku,b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

      Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

      2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

      3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

      4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

      Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

      Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

      Warszawa, 12 marca 2020 r.

     • 12 do 25 marca b.r. funkcjonowanie szkoły zostaje ograniczone

     • Szanowni Państwo

      Zgodnie z zaleceniem Departamentu Informacji Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 12 do 25 marca b.r. funkcjonowanie szkoły zostaje ograniczone.

      W dniach 12 i 13 marca szkoła zapewnia opiekę (zgodnie z planem lekcji) w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych uczniom, którym rodzice na ten czas nie mogą zapewnić opieki w domu.

      Proszę rodziców dzieci, które pojawią się w tych dniach w szkole  o informację zwrotną o potrzebie zapewnienia opieki.

      Jest to czas na zorganizowanie opieki domowej dzieciom od poniedziałku 16 marca b.r.

      W okresie od 16 do 25 marca szkoła jest całkowicie  zamknięta - nie będą się odbywać żadne zajęcia dla uczniów. Proszę jednak o zachowanie ostrożności w kontaktach z innymi osobami, unikać przebywania w miejscach publicznych (m.in. Galeria, Centra Handlowe, komunikacja miejska).

      Zebrania z rodzicami z marcu są bezwzględnie odwołane.

      O dalszych krokach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem mobi dziennika.

      Pozdrawiam Dyrekcja Szkoły.

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      11.03.2020

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • KONCERT PATRIOTYCZNY

     • 2 marca 2020 r. (poniedziałek) uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w koncercie patriotycznym -  w tym roku - pt. "Mali bohaterowie. Nasze serduszka Tobie, Polsko". Koncert odbył się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie - Zdroju.

      W miniaturze scenicznej -"Janko Muzykant" wystąpili: Klara Tabaka, Karol Juszczyk, Maciej Janiszewski  i Wojciech Sokołowski.

      Gościnnie wystąpiła mama Klary - Pani Alicja Tabaka.

      We wzruszającej miniaturze scenicznej dotyczącej relacji rodzinnych we współczesnym świecie wystąpili Karol Juszczyk z mamą -Panią Małgorzatą Juszczyk.

      Gratuluję mamom i moim uczniom udanego występu na scenie. Bardzo dziękuję za współpracę.

      Polonistka Iwona Bryl-Pasek

     • Fundusz Toyoty - X edycja. PIERWSZE miejsce MY !!!

     • 28 lutego 2020 o godzinie 13.00 w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie z laureatami X edycji konkursu "Dobre pomysły zmieniają nasz świat".

      I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Wałbrzych. Tytuł projektu - Bezpieczne Aktywne Przejście dla Pieszych. Dotacja - 20.000 zł

     • BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI

     • Klasa 02 wraz z wychowawcą odwiedziły miejską bibliotekę pod Atlantami.Uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak naprawia się książki, same również  robiły notesy. Odwiedziły dział dziecięcy i dział dla osób niewidzących. Było nam bardzo miło.

     • KORONAWIRUS

     • Osoby powracające z północnych Włoch

      Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

      Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:- codziennie mierzyć temperaturę ciała- zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

      W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

      Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

      Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

      Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach- Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

     • Dzień Otwarty Szkoły 18 marca 2020 r.

     •  

       

      Dzień Otwarty Szkoły

      18 marca 2020 r. godz. 16:30

      Proponujemy zwiedzanie szkoły, bezpośredni kontakt z pracownikami, kadrą pedagogiczną i członkami Rady Rodziców.

       

      Zapewniamy wiele atrakcji.

      Wszelkich informacji udzielimy:

      • podczas Dnia Otwartego Szkoły;
      • w sekretariacie szkoły  - poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30;
      • telefonicznie:  74-847-09-89;
      • istnieje możliwość zwiedzania szkoły codziennie w godz. 12:00-16:00.

       

      Rodzicu:

       

      "PRZYJDŹ  -  ZOBACZ - ZDECYDUJ"

     • TURNIEJ WARCABOWY KLAS III

     • Dnia 31 stycznia 2020 roku odbył się świetlicowy turniej warcabowy dla uczniów klas trzecich. Wzięło w nim udział 11 osób. Uczniowie grali ze sobą ,,metodą drabinkową", podobnie jak w przypadku klas I i II. 

      1 miejsce i złoty medal zdobył JAKUB WŁODARSKI

      2 miejsce i medal srebrny zdobyła ZUZANNA MATYJASIK

      3 miejsce i medal brązowy zdobył FILIP DRZEWIECKI.

      Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wszyscy wyżej wymienieni medaliści są uczniami jednej i tej samej klasy, czyli III b.

      Wielkie gratulacje!!!!!!!!!!!!

     • TURNIEJ WARCABOWY KLAS II

     • Dnia 24 stycznia 2020 roku odbył się świetlicowy turniej warcabowy dla uczniów klas drugich. Wzięło w nim udział 16 osób. Uczniowie grali ze sobą ,,metodą drabinkową", to znaczy, że wygrana osoba z danej pary graczy przechodziła do dalszego etapu i grała z osobą wygraną z kolejnej pary.  

         1 miejsce i złoty medal zdobył uczeń klasy II a - FILIP SIDOR

          2 miejsce i medal srebrny zdobył uczeń klasy II b - IGOR BASIŃSKI

          3 miejsce i brązowy medal zdobyła ZUZANNA ROSZAK z klasy II a.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!!!!!!!!!

     • TURNIEJ WARCABOWY KLAS I

     • Dnia 28 stycznia 2020 roku odbył się świetlicowy turniej warcabowy dla uczniów klas pierwszych. Wzięło w nim udział 16 osób. Uczniowie grali ze sobą ,,metodą drabinkową", podobnie jak w przypadku klas II. 

      1 miejsce i złoty medal zdobył uczeń klasy I c - JAKUB OLEJNICZAK

      2 miejsce i medal srebrny zdobył również uczeń kl. I c - DAWID WŁODARSKI

      3 miejsce i medal brązowy zdobył uczeń kl. I b - JAKUB DUDEK.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!!!!!!!!!!

     • ,,Moja ulubiona postać z baśni H. Ch. Andersena"

     • W miesiącu styczniu w świetlicy został ogłoszony konkurs plastyczny pt.: ,,Moja ulubiona postać z baśni H. Ch. Andersena". Prace mogły być wykonane techniką dowolną. Każdą z prac oznaczono numerem ( od 1 do 10 ), a głosowali na nie: p. dyrektor I. Mazurek, p. wicedyrektor K.Baczyńska oraz wychowawcy klas I - III. Najładniejszą pracą, która skradła serca nauczycieli i zdobyła najwięcej głosów, okazała się praca z nr 6. Wykonała ją uczennica klasy II b: Klaudia Pielaszek. Na drugim miejscu znalazła się praca Julii Wąsiel z kl. II a ( nr 8 ), a na trzecim - praca Kai Dyki z kl. III a ( nr 4 ). Uczniom dziękujemy za udział, a laureatkom trzech pierwszych miejsc serdecznie gratulujemy!!!!!!!   

     • ZESPÓŁ PROJEKTOWY LITERACKIEJ GRY MOBILNEJ

     • Marek Jandura i Tomek Kujawa  uczniowie klasy 6b naszej szkoły zostali wybrani przez bibliotekarzy PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu  Filii nr 7do zespołu projektowego opracowującego literacką grę mobilną w aplikacji Action Track. Tytuł roboczy gry „Alicja w krainie Narnii”. Premiera gry 1 czerwca br.

     • EDUKACJA GLOBALNA

     • Uczniowie klas 6,7 i 8 wzięli udział w rozgrywkach edukacyjnych gier wielkoformatowych wypożyczonych z Wypożyczalni Gier Edukacyjnych PAH "Wodne wyzwania" i Reporterzy i reporterki na globalnym Południu". Uczniowie mieli okazję zdobyć wiedzę w niekonwencjonalny sposób uświadamiając sobie, że każda ich jednostkowa decyzja ma wpływ na drugiego człowieka mieszkającego tuż obok i na odległym kontynencie, z jakimi problemami borykają się afrykańskie społeczeństwa, jak cennym dobrem jest woda i jak często nie uświadamiamy sobie jej marnotrawstwa. Jak zwykłymi czynnościami, niewłaściwymi decyzjami dnia codziennego przyczyniamy się do zanieczyszczenia środowiska.

     • JARMARK BOŻONARODZENIOWY

     • Rynek wałbrzyski:

      13.12.2019

      12.00 - Otwarcie Jarmarku

      12.20 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 12.30 - Animacje Kamayu

      12.45 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

      12.55 - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 1

      13.05 - Animacje Kamayu

      13.35 - PSP nr 15 im. Jana Kochanowskiego 13.40 - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej 13.50 - Animacje Kamayu 14.00 - PSP nr 28 im. Jana Pawła II 14.10 - PSP nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza 14.20 - Animacje Kamayu 14.40 - PSP nr 37 im. Stanisława Staszica 14.50 - PSP nr 2 im. Orła Białego - klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu 15.00 - PSP nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego 15.10 - II LO im. Hugona Kołłątaja 15.20 - ZS nr 7 15.30 - Rozstrzygnięcie Konkursu zorganizowanego przez Urząd Miejski.

      Konkurs na Wykonanie Ozdoby Świątecznej: Anioła lub Szopki w 3

      kategoriach: indywidualnej, grupowej i rodzinnej.

      16.00 - Rozświetlenie choinki

      16.20 - Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej "Azymut"

      16.45 - Kolędy, piosenki świąteczne - muzyka mechaniczna

       

      14.12.2019

      14.00 - Powitanie przybyłych na wałbrzyski Rynek 14.10 – Przedszkole Samorządowe Integracyjne nr 17 im. J. Brzechwy 14.20 - Przedszkole Samorządowe nr 4

      14.25 - Przedszkole Niepubliczne „Małgosia” z oddziałami integracyjnym 14.30 - Przedszkole Samorządowe nr 14

      14.45 - Dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego MOPS

      14.55 - PSP 26 z Oddziałami integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej 15.00 - Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury "Anioły - muśnięcie skrzydeł”

      15.10 - PSP nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów 15.20 - Zespół taneczny HINTA – koreański POP

      15.25 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Eureka”

      15.45 - Schola parafialna ze Starych Bogaczowic 16.00 - Pokaz ognia Grupa Ognia IMPULS – poza sceną

      16.15 - Zespół Pieśni i Tańca WAŁBRZYCH grupa dziecięca Perełki

      16.35 - Kolędy, piosenki świąteczne - muzyka mechaniczna

       

      15.12.2019

      14.00 - Powitanie przybyłych na Rynek wałbrzyski 14.10 - Występy uczestników Wałbrzych ma talent 15.00 - Świąteczne piosenki w wykonaniu Bożeny Oleszkiewicz 15.30 - Loża Trubadurów Górskich + zespół ukraiński 16.30 - Angelo Ciureja i Zespól Cygański Romano Drom 17.00 - Kolędy, piosenki świąteczne - muzyka mechaniczna.

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych Poland
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych