• REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ*

    PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ORŁA BIAŁEGO W WAŁBRZYCHU

    1. Zadania biblioteki szkolnej.
    1. popularyzacja nowości wydawniczych,
    2. statystyka czytelnictwa,
    3. informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego,
    4. wystawki tematyczne i okolicznościowe,
    5. renowacja i konserwacja księgozbioru,
    6. systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym w różnych formach (warsztaty, konkursy, wycieczki i inne).
    1. Organizacja udostępniania zbiorów.
    1. Biblioteka składa się z  wypożyczalni i czytelni.
    2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
    3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
     1. uczniowie,
     2. pracownicy,
     3. rodzice i inni użytkownicy w czytelni,
     4. inni użytkownicy po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
    1. Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej, potwierdzając to podpisem na liście klasowej przechowywanej  w bibliotece szkolnej.
    2. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się w czytelni, a pozostałe książki i czasopisma można wypożyczyć do domu.
    3. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zostaje zawieszony w prawach korzystania z biblioteki. Odzyskuje je dopiero po odkupieniu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
    1. Zasady korzystania z wypożyczalni.

     

    1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły. Pozostałe osoby mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie na miejscu.
    2. Zbiory biblioteki udostępniane są po rozpoczęciu roku szkolnego. Odbieranie wypożyczonego księgozbioru rozpoczyna się na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
    3. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.
    4. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
    5. Jednorazowo można pożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca z możliwością przedłużenia wypożyczeń na okres realizacji zadań edukacyjnych.
    6. Można wypożyczyć więcej książek, jeżeli uczeń przygotowuje się do konkursu.
    7. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
    8. Czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
    9. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie.
    10. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
    11. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach oraz pomaga w doborze literatury.
    12. Za książkę zgubioną lub zniszczoną czytelnik musi odkupić książkę taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
    13. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
    14. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana jest według kolejności zgłoszeń).
    15. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej uszkodzenia.
    16. Uczniowie z klas kończących szkołę lub rezygnujący z dalszej nauki oraz nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy zmieniają miejsce pracy, rozliczają się z biblioteką.
    17. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek.
    18. Rażące naruszenie zasad korzystania z biblioteki szkolnej może spowodować zakaz korzystania ze zbiorów biblioteki na określony okres czasu.
    19. Biblioteka czynna jest zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki.
    1. Zasady korzystania z czytelni.

    1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice i inni użytkownicy w czytelni (inni użytkownicy po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły).

     2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

    3. Korzystający z czytelni obowiązani są każdorazowo wpisać się do „Zeszytu odwiedzin czytelni”.

     4. Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism i innych zbiorów znajdujących się na regałach, a do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.

     5. Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić bibliotekarzowi.

    6. Książki i czasopisma powierza się opiece czytelnika, który odpowiada  za nie materialnie. 

     

    1.  Zasady  korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

     

    1.  W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów.

    1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
    2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
    3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
    4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej, a wychowawcą klasy. Zapis ten stsuje się również do zwrotu podręczników.
    5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
    6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
    7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu stosownego dokumentu przez rodzica, potwierdzającego użyczenie podręcznika.
    8. Dokumentacja dotycząca wypożyczania podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.
    9. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

    2.  Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

    1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki  do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do dnia zakończenia roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
    2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w punkcie 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
    3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w punkcie 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
    4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto szkoły.
    5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

    3.  Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

    4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

    5.  Szczegółowe zasady korzystania z podręczników określa Regulamin Wypożyczania Darmowych Podręczników w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu.

    Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

     

     

     *Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji  Dyrektora Szkoły.

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych Poland
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych