• REGULAMIN ŚWIETLICY


   • OBOWIĄZUJE OD 18 STYCZNIA 2021 ROKU DO ODWOŁANIA

    POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

    2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

    3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawcę świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

    CELE I ZADANIA ŚWIETLICY    1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

     • zorganizowaną opiekę wychowawczą,

     • pomoc w nauce,

     • warunki do nauki własnej,

     • kulturalną rozrywkę i zabawę,

     • właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,

     • rozwój zainteresowań oraz zdolności,

     • organizację i udział w różnorodnych konkursach,

     • stymulowanie postawy twórczej,

     • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

     • pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,

     • pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,

     • kulturalny wypoczynek,

     • wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia.

    ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

    1. Świetlica zapewnia opiekę dzieciom w dni pracy szkoły, w godzinach: 7.00 – 16.30.

    2. Dziecko może zostać odebrane ze świetlicy jedynie przez osoby wpisane w karcie zgłoszenia lub też w wyjątkowych sytuacjach przez inne osoby, ale tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych.

    3. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest punktualne odbieranie dziecka, o godzinie podanej w karcie zgłoszenia.

    4. Grupa uczestników świetlicy pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 25 osób.

    5. Opieką wychowawczą objęci są dzieci i uczniowie:

    • oddziałów przedszkolnych i klas I – III,

    • obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych,

    • oczekujący na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,

    • rodzica/opiekuna prawnego pracującego i samotnie wychowującego dziecko,

    • zwolnieni np. z zajęć wychowania fizycznego, nie uczęszczający na lekcje religii.

    1. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne.

    2. Pomieszczenia w świetlicy są często i regularnie wietrzone, a sprzęt wykorzystywany podczas zajęć – codziennie dezynfekowany.

    PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

    1. Wychowanek ma prawo do:

    • właściwie zorganizowanej opieki,

    • życzliwego traktowania,

    • poszanowania godności osobistej,

    • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

    • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

    • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

    • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

    • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i innego sprzętu, będących na wyposażeniu świetlicy.    1. Wychowanek jest zobowiązany do:

    • przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy,

    • zasłaniania ust i nosa podczas zabaw z dziećmi z innych klas oraz korzystania ze wspólnych części ( toaleta, ciągi komunikacyjne, szatnia ),

    • dezynfekowania lub mycia rąk przed wejściem do sali oraz po każdorazowym skorzystaniu z gier i sprzętu sportowego znajdującego się w świetlicy,

    • korzystania wyłącznie z własnych przyborów i nie udostępniania ich innym uczniom,

    • zachowania 1,5 m odstępu między innymi dziećmi,

    • przestrzegania zasad współżycia w grupie,

    • współpracy w procesie wychowania i opieki,

    • uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

    • kulturalnego zachowania w czasie pobytu w świetlicy,

    • respektowania poleceń nauczyciela,

    • przebywania w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę,

    • nieoddalania się od grupy podczas wyjść ze świetlicy,

    • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

    • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

    NAGRODY LUB KARY DLA UCZNIÓW ŚWIETLICY

    1. Uczeń świetlicy może być nagradzany pochwałą wychowawcy w obecności rodziców lub na forum grupy, nagrodami rzeczowymi za udział w konkursach.


    2. Uczeń świetlicy może być ukarany upomnieniem wychowawcy wyrażonym w obecności rodziców / opiekunów, wpisaniem uwagi do rodzica / opiekuna za pośrednictwem mobidziennika lub też czasowym odsunięciem od czynności zabawowych.    Sporządzili wychowawcy świetlicy: Anetta Brycka, Nikola Szukała-Jabłońska, Dorota Kopciuch.  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych Poland
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych