• RAMOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

    NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

     

     

     

               

                 CELE

     I ZADANIA OGÓLNE

     

     

                            

                                               FORMY  REALIZACJI

     

                TERMIN

            REALIZACJI

     

     

    I. Kształcenie podstawowych norm społecznego współżycia – stymulowanie rozwoju społecznego dziecka

     

     

    1. Zorganizowanie zespołu  świetlicowego.
    2. Wprowadzenie podczas zajęć atmosfery życzliwości, akceptacji i zrozumienia.
    3. Zapoznanie dzieci z wychowawcami świetlicy.
    4. Wzajemne poznanie się dzieci

          ( zabawy integrujące grupę z zachowaniem dystansu  

          społecznego ).

    1. Zapoznanie dzieci z zasadami funkcjonowania obowiązującymi w szkole oraz regulaminem świetlicy       i rozkładem zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zawartych w zaleceniach GIS.
    2. Integrowanie się grupy poprzez wspólną zabawę                   ( z zachowaniem dystansu społecznego ).
    3. Włączanie się zespołu świetlicowego do działań organizowanych przez szkołę, np.:
     • udział w akcji: Sprzątanie Świata, obchody Dnia Ziemi
     • udział w obchodach Święta Szkoły. 
    4. Wyrabianie nawyku samodzielności i poszanowania prywatności innych członków grupy.
    5. Uczenie prawidłowego zachowania się podczas posiłków.
    6. Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych     w stosunku do osób starszych i do siebie nawzajem. Zwracanie uwagi na stosowanie odpowiedniego słownictwa.
    7. Mobilizowanie uczniów klas II i III do współpracy i opieki nad młodszymi uczniami.
    8. Zwracanie uwagi na zgodną pracę i zabawę.
    9. Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez prowadzenie zajęć dotyczących świąt państwowych.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

           

             wrzesień

                praca  

            całoroczna

     

             wrzesień

     

     

     

     

     

     

     

     

                

                  wg 

            kalendarza  

               imprez

             

     

              praca  

           całoroczna

     

     

     

     

     

     

    II. Bezpieczeństwo, 

         zdrowie i higiena  

         dzieci.

         Rozwijanie

         prawidłowej    

         postawy                

         i ogólnej   

         sprawności

         fizycznej.            

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            

     

     

     

     

     

    1. Dostosowywanie zajęć w świetlicy odpowiednio           do wieku  i poziomu rozwoju uczniów.
    2. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie               z uwzględnieniem pór roku – wpływ pór roku na rośliny i zwierzęta. Dokarmianie ptaków.
    3. Wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia i dbania o kondycję fizyczną:
     • udział dzieci w zajęciach sportowych organizowanych przez wychowawców (np.: zabawy ruchowe na placu zabaw oraz sali zabaw, turnieje sprawnościowe )
     • spacery po terenach zielonych wokół szkoły
     • zajęcia gimnastyczne
     • nauka gry w kręgle, w tenisa stołowego, gry            w warcaby i szachy.

       4.   Uzmysławianie dzieciom potrzeby zdrowego  

             odżywiania:

    • spotkanie z pielęgniarką szkolną
    • udział w zajęciach edukacyjnych propagujących ogólnopolską akcję ,, Śniadanie daje moc”.

       5.   Zwracanie uwagi na konieczność spożywania drugiego

             posiłku w szkole. Zachęcanie do jedzenia warzyw i

             owoców jako źródła witamin.

       6.   Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych

             zawartych w harmonogramie dnia: mycie rąk przed  

             posiłkiem, po wyjściu z toalety, po zabawie i powrocie  

             z placu zabaw lub spaceru.

       7.   Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych  

             związanych z COVID -19 ( zasłanianie ust i nosa          

             w częściach wspólnych szkoły, dezynfekcja rąk,

             zachowanie odległości 1,5 m, ochrona podczas kaszlu    

             i kichania, unikanie dotykania części twarzy ).

       8.   Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa

             poprzez częste wietrzenie sali, dezynfekowanie zabawek

             i sprzętu.

       9.   Zwracanie uwagi na prawidłową postawę podczas:

             siedzenia w ławce, odrabiania zadań domowych,

             spożywania posiłków, zabawy, zajęć różnego typu.

       10.  Wdrażanie  do przestrzegania bezpieczeństwa podczas

             zabaw, w drodze do szkoły i do domu:

     • nauka i przypomnienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
     • nauka podstawowych rodzajów znaków drogowych oraz zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności     w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla pieszych ( np. na skrzyżowaniu )
     • zapoznanie dzieci z drogą ewakuacyjną na wypadek pożaru.

        11. Uwrażliwienie na zagrożenia w szkole i poza nią               

             (np.: osoby obce w najbliższym otoczeniu, agresywne

             zachowania uczniów).

        12.Motywowanie uczniów do cichej zabawy celem

             zniwelowania hałasu panującego w świetlicy.

            cały  rok

     

     

     

     

     

     

          

     

     

     

     

     

     

     

           

     

           kwiecień

            listopad

     

           

              praca

           całoroczna

      

     

     

     

            

     

     

            

     

     

     

     

     

          

     

     

            wrzesień

     

     

     

         

     

     

     

     

      

         październik

     

      praca całoroczna

     

     

    III. Rozwijanie  

           wrażliwości  

           oraz zdolności                

           i zainteresowań    

           uczniów.

         Stwarzanie  

        uczniom   

        sytuacji

        sprzyjających  

        odniesieniu   

        sukcesu

        w szkole.

        Stwarzanie

        uczniom   

        możliwości  

        autoprezentacji.

      

    1. Prowadzenie zajęć umuzykalniających – wprowadzenie elementów wiedzy muzycznej oraz rytmiki (zabawy muzyczne, gra na prostych instrumentach perkusyjnych).

             Nauka piosenek (rola integracyjna, edukacyjna,

             rozwijanie wyobraźni muzycznej, ćwiczenia pamięci).

    1. Prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych. Wprowadzenie różnorodnych technik plastycznych, wykorzystywanie podkładów muzycznych.
    2. Uczestnictwo dzieci w konkursach świetlicowych szkolnych i międzyszkolnych.
    3. Zajęcia komputerowe – gry edukacyjne, wykorzystanie dostępnych programów w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności. Zachęcanie uczniów do odwiedzania na bieżąco szkolnej strony internetowej.

     

     

     

     

            

     

     

              praca

           całoroczna

    IV. Stymulacja

          rozwoju

          intelektualnego,

          psychicznego

          oraz

          emocjonalnego    

          dzieci.

         Pomoc dzieciom

         w osiąganiu

         sukcesów        

         w nauce.

       

    1. Pomoc w nauce – uzupełnianie braków dydaktycznych. Pomoc w odrabianiu prac domowych oraz ich sprawdzanie - zwracanie uwagi na poprawną                   i estetyczną pisownię. Wdrażanie do czytania ze zrozumieniem, poprawnego odczytywania poleceń. Rozwijanie umiejętności właściwego stosowania form wypowiedzi pisemnych, typu: list, ogłoszenie, zaproszenie.
    2. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 działań matematycznych oraz stosowanie efektywnych metod uczenia się tabliczki mnożenia. Ćwiczenia                     w poprawnym liczeniu.
    3. Zapewnienie odpowiednich warunków sprzyjających koncentracji podczas odrabiania lekcji
    4. Prowadzenie zajęć z zakresu żywego słowa – pogadanki, opowiadania, dyskusje.
    5. Rozwijanie kompetencji czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci: spotkania z dziecięcą literaturą w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” – czytanie dzieciom w czasie do tego wyznaczonym - pozycji książkowych, które są ciekawe, atrakcyjne i wartościowe dla nich. Prezentacja słuchowisk dla dzieci. Współpraca z nauczycielem biblioteki.
    6. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z różnych dziedzin (np. quizy, krzyżówki, turnieje, zagadki, gry logiczne ).
    7. Rozbudzanie w dzieciach ciekawości i aktywności poznawczej poprzez różnego rodzaju ćwiczenia rozwijające myślenie, spostrzegawczość i kojarzenie  (krzyżówki, łamigłówki, rebusy i inne gry edukacyjne).
    8. Współpraca z wychowawcami poszczególnych klas, pedagogiem oraz rodzicami uczniów:
    • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów

          z uwzględnieniem opinii z PPP

    • dostosowywanie pracy świetlicy do rozpoznanych potrzeb dzieci – rozmowy z wychowawcami, rodzicami
    • wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych  i emocjonalnych wychowanków
    • praca z uczniem zdolnym (ukierunkowanie działań na rozwijanie zdolności uczniów)
    • praca z uczniami drugorocznymi

    ( położenie nacisku na zagadnienia  sprawiające szczególne trudności w nauce )

    • szczególna pomoc sześciolatkom w osiąganiu sukcesów szkolnych
    • pomoc dzieciom z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w zaadoptowaniu się w grupie świetlicowej.
    1. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach, w tym także do łatwiejszego znoszenia porażek (rozmowy indywidualne).
    2. Kształtowanie u dzieci przynależności do społeczności  grupy rówieśniczej – świetlicowej poprzez gry integracyjne, wspólną pracę i zabawę.
    3. Kształtowanie u dzieci przynależności do społeczności lokalnej poprzez udział w imprezach środowiskowych.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      praca całoroczna

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

            I semestr

     

          

             wrzesień

     

      

     

        praca całoroczna

     

         

            wg potrzeb

    V. Poszanowanie własności osobistej       i wyposażenia świetlicy

    oraz szkoły.

     

     

       1. Poszanowanie sprzętu świetlicowego.

       2. Poszanowanie prywatnej własności innych.

       3. Dbałość o wygląd estetyczny świetlicy, wdrażanie         

           do zachowania ładu i porządku.

       4. Przestrzeganie zasad poszanowania mienia szkolnego.

     

     

     

            cały rok               

    VI. Zapewnienie  

          dzieciom   

          odpowiednich

          warunków

          relaksacyjnych.

    1. Gry i zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem odpowiedniej muzyki.
    2. Wprowadzenie elementów socjoterapii w pracy             z dziećmi nieśmiałymi i nadpobudliwymi.

       

            cały  rok

                 

     

     

     

     

                                                                                                    OPRACOWAŁA:

                                                                                                   Anetta Brycka

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych