• RAMOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

    NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

     

         CELE

     I ZADANIA OGÓLNE

     

     

     

                                               FORMY  REALIZACJI

     

                TERMIN

            REALIZACJI

     

     

    I. Kształcenie podstawowych norm społecznego współżycia – stymulowanie rozwoju społecznego dziecka

     

     

    1.Zorganizowanie zespołu  świetlicowego.

    2.Wprowadzenie podczas zajęć atmosfery życzliwości, 

       akceptacji i zrozumienia.

    3.Zapoznanie dzieci z wychowawcami świetlicy.

    4.Wzajemne poznanie się dzieci

       ( zabawy integrujące grupę z zachowaniem dystansu 

        społecznego ).

    5.Zapoznanie dzieci z zasadami funkcjonowania

      obowiązującymi w szkole oraz regulaminem świetlicy             

      i rozkładem zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zasad

      bezpieczeństwa zawartych w zaleceniach GIS.

    6.Integrowanie się grupy poprzez wspólną zabawę                  

      ( z zachowaniem dystansu społecznego ).

    7.Włączanie się zespołu świetlicowego do działań

    organizowanych przez szkołę, np.:

     • udział w akcji: Sprzątanie Świata, obchody Dnia 

                Ziemi;

     • propagowanie zdrowego stylu życia;
     • popularyzowanie tematu ekologii.
     • udział w obchodach Święta Szkoły. 

    8.Wyrabianie nawyku samodzielności i poszanowania

    prywatności innych członków grupy.

    9.Uczenie prawidłowego zachowania się podczas posiłków.

    10.Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych  

     w stosunku do osób starszych i do siebie nawzajem.

    Zwracanie uwagi na stosowanie odpowiedniego

    słownictwa.

    11.Mobilizowanie uczniów klas II i III do współpracy i opieki

    nad młodszymi uczniami.

    12.Zwracanie uwagi na zgodną pracę i zabawę.

    13.Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez

    prowadzenie zajęć dotyczących świąt państwowych.

     

     

     

             wrzesień

                praca  

            całoroczna

     

             wrzesień

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                  wg 

            kalendarza  

               imprez

     

     

              praca  

           całoroczna

    II. Bezpieczeństwo, 

    zdrowie i higiena 

    dzieci.

     Rozwijanie

     prawidłowej   

     postawy               

     i ogólnej  

     sprawności

     fizycznej.            

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.Dostosowywanie zajęć w świetlicy odpowiednio  do wieku 

    i poziomu rozwoju uczniów.

    2.Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie            

      z uwzględnieniem pór roku – wpływ pór roku na rośliny

     i zwierzęta. Dokarmianie ptaków.

    3.Wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia i dbania o kondycję fizyczną:

     • udział dzieci w zajęciach sportowych organizowanych

    przez wychowawców (np.: zabawy ruchowe na placu

    zabaw oraz sali zabaw, turnieje sprawnościowe )

     • spacery po terenach zielonych wokół szkoły, 

    nawiązując do propagowania stylu życia zgodnego

     z naturą;

     • zajęcia gimnastyczne;
     • nauka gry w kręgle, gryw warcaby i szachy (turniej

                szachowy dla uczniów klas IV – VIII).

       4.   Uzmysławianie dzieciom potrzeby zdrowego 

             odżywiania:

    • spotkanie z pielęgniarką szkolną;
    • udział w zajęciach edukacyjnych propagujących

    ogólnopolską akcję ,, Śniadanie daje moc”.

       5.   Zwracanie uwagi na konieczność spożywania drugiego

             posiłku w szkole. Zachęcanie do jedzenia warzyw i

             owoców jako źródła witamin.

       6.   Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych

             zawartych w harmonogramie dnia: mycie rąk przed 

             posiłkiem, po wyjściu z toalety, po zabawie i powrocie 

             z placu zabaw lub spaceru.

       7.   Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych 

             związanych z COVID -19 ( zasłanianie ust i nosa         

             w częściach wspólnych szkoły, dezynfekcja rąk,

             zachowanie odległości 1,5 m, ochrona podczas kaszlu    

             i kichania, unikanie dotykania części twarzy ).

       8.   Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa

             poprzez częste wietrzenie sali, dezynfekowanie zabawek

             i sprzętu.

       9.   Zwracanie uwagi na prawidłową postawę podczas:

             siedzenia w ławce, odrabiania zadań domowych,

             spożywania posiłków, zabawy, zajęć różnego typu.

       10.  Wdrażanie  do przestrzegania bezpieczeństwa podczas

             zabaw, w drodze do szkoły i do domu:

     • nauka i przypomnienie zasad bezpiecznego

    przechodzenia przez ulicę;

     • nauka podstawowych rodzajów znaków drogowych

    oraz zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności   

     w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla pieszych

    ( np. na skrzyżowaniu );

     • zapoznanie dzieci z drogą ewakuacyjną na wypadek

    pożaru.

        11. Uwrażliwienie na zagrożenia w szkole i poza nią              

             (np.: osoby obce w najbliższym otoczeniu, agresywne

             zachowania uczniów).

        12.Motywowanie uczniów do cichej zabawy celem

             zniwelowania hałasu panującego w świetlicy.

     

            cały  rok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

           listopad

     

     

           kwiecień

            listopad

     

     

              praca

           całoroczna

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            wrzesień

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         październik

     

     

     praca całoroczna

     

     

    III. Rozwijanie 

           wrażliwości 

           oraz zdolności               

    i zainteresowań   

           uczniów.

         Stwarzanie 

        uczniom  

        sytuacji

        sprzyjających 

        odniesieniu  

        sukcesu

        w szkole.

        Stwarzanie

        uczniom  

        możliwości 

      autoprezentacji.

     

    1.Prowadzenie zajęć umuzykalniających – wprowadzenie

    elementów wiedzy muzycznej oraz rytmiki (zabawy

    muzyczne, gra na prostych instrumentach perkusyjnych).

        Nauka piosenek (rola integracyjna, edukacyjna,

        rozwijanie wyobraźni muzycznej, ćwiczenia pamięci).

    Słuchanie muzyki relaksacyjnej celem wyciszenia grupy.

    2.Prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych.

    Wprowadzenie różnorodnych technik plastycznych,

    wykorzystywanie podkładów muzycznych.

    3.Uczestnictwo dzieci w konkursach świetlicowych szkolnych

    i międzyszkolnych.

    4.Zajęcia komputerowe – gry edukacyjne, wykorzystanie

    dostępnych programów w zdobywaniu nowych wiadomości

    i umiejętności. Zachęcanie uczniów do odwiedzania na

    bieżąco szkolnej strony internetowej.

    5. Zorganizowanie pokazu talentów.

     

     

     

     

     

     

     

              praca

           całoroczna

     

     

     

     

     

     

            czerwiec

    IV. Stymulacja

          rozwoju

          intelektualnego,

          psychicznego

          oraz

          emocjonalnego   

          dzieci.

         Pomoc dzieciom

         w osiąganiu

         sukcesów       

         w nauce.

     

    1.Pomoc w nauce – uzupełnianie braków dydaktycznych.

    Pomoc w odrabianiu prac domowych oraz ich sprawdzanie -

       – zwracanie uwagi na poprawną i estetyczną pisownię.

    Wdrażanie do czytania ze zrozumieniem, poprawnego

    odczytywania poleceń.

    2.Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 działań

    matematycznych oraz stosowanie efektywnych metod

    uczenia się tabliczki mnożenia. Ćwiczenia  w poprawnym

    liczeniu.

    3.Zapewnienie odpowiednich warunków sprzyjających

    koncentracji podczas odrabiania lekcji.

    4.Prowadzenie zajęć z zakresu żywego słowa – pogadanki,

    opowiadania, dyskusje.

    5.Rozwijanie kompetencji czytelniczych, upowszechnianie

    czytelnictwa wśród dzieci: spotkania z dziecięcą literaturą

    w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” – czytanie

    dzieciom w czasie do tego wyznaczonym - pozycji

    książkowych, które są ciekawe, atrakcyjne i wartościowe

    dla nich. Prezentacja słuchowisk dla dzieci. Współpraca

    z nauczycielem biblioteki.

    6.Ćwiczenia utrwalające wiadomości z różnych dziedzin

    (np. quizy, krzyżówki, turnieje, zagadki, gry logiczne ).

    7.Rozbudzanie w dzieciach ciekawości i aktywności

    poznawczej poprzez różnego rodzaju ćwiczenia rozwijające

    myślenie, spostrzegawczość i kojarzenie  (krzyżówki,

    łamigłówki, rebusy i inne gry edukacyjne).

    8.Współpraca z wychowawcami poszczególnych klas,

    pedagogiem oraz rodzicami uczniów:

    • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów

      z uwzględnieniem opinii z PPP;

    • dostosowywanie pracy świetlicy do rozpoznanych

    potrzeb dzieci – rozmowy z wychowawcami,

    rodzicami;

    • wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych  i

    emocjonalnych wychowanków;

    • praca z uczniem zdolnym (ukierunkowanie działań

    na rozwijanie zdolności uczniów);

    • praca z uczniami drugorocznymi ( położenie nacisku

    na zagadnienia  sprawiające szczególne trudności

    w nauce );

    • szczególna pomoc sześciolatkom w osiąganiu

    sukcesów szkolnych;

    • pomoc dzieciom z oddziałów przedszkolnych i klas

    pierwszych w zaadoptowaniu się w grupie

    świetlicowej.

    9.Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej

    do racjonalnego radzenia sobie w nowych trudnych

    sytuacjach, w tym także do łatwiejszego znoszenia porażek

    (rozmowy indywidualne).

    10.Kształtowanie u dzieci przynależności do społeczności 

    grupy rówieśniczej – świetlicowej poprzez gry

    integracyjne, wspólną pracę i zabawę.

    11.Kształtowanie u dzieci przynależności do społeczności

    lokalnej poprzez udział w imprezach środowiskowych.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      praca całoroczna

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      I semestr

     

     

     

     

     

     

     

    wrzesień

     

     

    praca całoroczna

     

     

     

     

     

     

     wg potrzeb

    V. Poszanowanie własności osobistej       i wyposażenia świetlicy

    oraz szkoły.

     

     

       1. Poszanowanie sprzętu świetlicowego.

       2. Poszanowanie prywatnej własności innych.

       3. Dbałość o wygląd estetyczny świetlicy, wdrażanie        

           do zachowania ładu i porządku.

       4. Przestrzeganie zasad poszanowania mienia szkolnego.

     

     

     

            cały rok               

    VI. Zapewnienie 

          dzieciom  

          odpowiednich

          warunków

          relaksacyjnych.

    1.Gry i zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem odpowiedniej

    muzyki.

    2.Wprowadzenie elementów socjoterapii w pracy z dziećmi

    nieśmiałymi i nadpobudliwymi.

     

            cały  rok

     

     

     

    OPRACOWALI:

    wychowawcy świetlicy

     

     

     

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych Poland
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych