• X Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny dla klas trzecich

     •  

      I miejsce w X Międzyszkolnym Konkursie Interdyscyplinarnym pod hasłem "Zanim Karolek został papieżem" dla MARII BĄCZYK, IZABELI BRACZYK i NATALII PSZCZÓŁKOWSKIEJ z klasy IIIA - uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej Nr2 im.Orła Białego  w Wałbrzychu.

      26 kwietnia 2024 r. odbył się konkurs drużynowy dla kl. III w Publicznej Szkole Podstawowej Nr28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Uczniowie mieli zaprezentować umiejętności w zakresie obszarów edukacji polonistycznej (czytanie ze zrozumieniem, aktywne słuchanie, umiejętności językowe i ortograficzne) i matematycznej określonych w podstawie programowej. Konkurs miał na celu rozwijanie pasji czytelniczych, wykazanie się znajomością historii życia Jana Pawła II oraz jego zainteresowań na podstawie książki "Jan Paweł II, czyli jak Karolek został Papieżem" oraz kształcenie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie.

      Konkurs nie był łatwy, trzeba było wykazać się wielką wiedzą i umiejętnościami. Dlatego gratulujemy odwagi, dużych wiadomości, wspólnej współpracy i zdobycia nagrody!

     • Powroty do ojczyzny- reemigracja z Francji w regionie wałbrzyskim

     •  

      Uczniowie naszej szkoły 22.04. 2024 wzięli udział w spotkaniu ze świadkami historii zorganizowanym w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Wydarzenie to jest częścią projektu Powroty do ojczyzny- reemigracja z Francji w regionie wałbrzyskim. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Biura "Niepodległa". Ideą tego projektu jest omówienie powodów powrotu do Polski emigrantów z Francji, przebiegu reemigracji a także obalenie mitów krążących wokół tych ludzi i ich losów.

      ......................................................................................................................................

       

      Lekcja w Muzeum Gross- Rosen

       

      W dniu 24.04.2024r. uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w lekcjach muzealnych prowadzonych przez pracownika Muzeum Gross- Rosen. Były one wprowadzeniem do tematyki pamięci o Ofiarach niemieckiego nazistowskiego systemu zagłady i wstępem przed planowaną wizytą młodzieży szkoły w Muzeum w Rogoźnicy.

     • W ŚWIECIE ZAWODÓW

     • 17 kwietnia br. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w VII Forum Zawodowym dla klas VIII szkół podstawowych w Zespole Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu. Forum połączone zostało również z Otwartymi Drzwiami tejże szkoły. Oprócz zapoznania się z ofertą szkoły, z profilami które pojawią się w nowym roku szkolnym odwiedzający mieli okazję na spotkania z lokalnymi pracodawcami z branży samochodowej, mechatronicznej, mechanicznej, informatycznej, modowej, logistycznej i budowlanej. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania sięz zapotrzebowania na rynku pracy na zawody, które nie są często wybierane przez młodzież. Forum miało charakter również wymiany informacji oraz dyskusji o rynku pracy.

     • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „ Ziemia – nasza zielona planeta” II Edycja

     • 1.Organizator

      Organizatorem konkursu międzyszkolnego jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2im. Orła Białego w Wałbrzychu.

       

      Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Kolenda.

       

      Konkurs organizowany jest w ramach Dnia Ziemi 2024r.

       

      2. Cel konkursu:

       

      • świętowanie Dnia Ziemi,

      • kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych,

      • rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i kreatywnych,

      • zwrócenie uwagi na zmiany w klimacie oraz zagrożenia dla Ziemi.

       

      3. Uczestnicy i założenia organizacyjne

       

      • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I –III szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Wałbrzych.

      • Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac uczniów

      z klas I-III.

      • Praca konkursowa będzie wykonana w formacie A3, na kartce z bloku technicznego.

      • Forma i technika płaska; wykonanie: pastele, kredki, flamastry, collage itp.

      • Każda praca powinna być samodzielnie wykonana przez ucznia.

      • Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji wykonanej pracy.

       

      4. Warunki uczestnictwa

       

      • Udział w konkursie jest dobrowolny.

      • Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu szkoły:

       

      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego

      ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych w terminie do 26.04.2024r.

       

      • Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu muszą wypełnić i dołączyć do pracy Kartę zgłoszenia (załącznik 1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).

       

      5. Ocena prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników

       

      • Prace oceni Komisja konkursowa wybrana przez Organizatora.

      • Ocenie będą podlegać:

       

      - zgodność z tematem konkursu,

      - samodzielność wykonania,

      - oryginalność i kreatywność,

      - estetykę wykonania.

       

      • Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

      • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 10 maja 2024r. – komisja powiadomi szkoły oraz wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: www.psp2walbrzych.pl

      • Przewidziane są nagrody za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca oraz dyplomy dla uczniów wyróżnionych.

      • Prace przechodzą na własność Organizatora.

       

      Karta zgłoszenia ( załącznik 1)

       

      Imię i nazwisko autora

      ...........................................................................................................................

      Klasa……………………

       

      Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego :

       

      …………………………………………………………………………………

       

      Nazwa szkoły

      …………………………………………………………………………………

       

      Adres i nr telefonu szkoły

      …………………………………………………………………………………

       

      Oświadczenie

       

      Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego

      „ Ziemia – nasza planeta” organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Orła Białego oraz akceptuję jego warunki.

       

      Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka

      …………………………………………………………………………………

       

      Zgadzam się ,że praca przechodzi na własność szkoły i organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do konkursu.

       

      Czytelny podpis rodzica ……..…………………………………………

       

      Data………………………………………………………………………

       

       

       

      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik 2)

       

      Ja, niżej podpisana/ny

       

      (imię i nazwisko………………………………………………………..)

       

      będący rodzicem/opiekunem prawnym (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

       

      ………………… ………………………………………………………….

       

      wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /podopiecznego, w związku z konkursem plastycznym na wykonanie pracy plastycznej „Ziemia nasza planeta” w podanym zakresie: imię i nazwisko, wiek dziecka, klasa oraz nazwa szkoły.

       

      Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

       

       

      Podstawa prawna:

      Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

       

       

       

      ………………………. ……………………………………

      (data i miejscowość) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

     • Fundusz Toyoty 2024: MAMY TO !!!

     •  

      Nasz projekt „Chwyć energię - Natural Energy Park” zdobył najwięcej punktów: 1000.

      W związku z czym otrzymamy dotację w wysokości 30.000 złotych.

      Serdecznie dziękujemy za oddane głosy!!!

       

     • APEL WIELKANOCY

     • Dnia 27 marca odbyło się w naszej szkole uroczyste spotkanie związane ze Świętami Wielkiej Nocy. Wiersze i piosenki  w wykonaniu uczniów klasy IIa i wolontariuszy z Klubu Ośmiu  przybliżyły wszystkim piękne polskie zwyczaje i tradycje związane z tymi najważniejszymi  w roku świętami. Barwne palmy oraz stół wielkanocny dodawał kolorytu   i  wprowadzał w nastrój Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Na zakończenie spotkania p. Dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym  w przygotowanie uroczystości oraz złożyła całej społeczności szkolnej  najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

     • Hospicjum im. Jana Pawła II

     • Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas. Jest to czas, w którym szczególnie otwieramy nasze serca dla osób starszych i chorych. W tym przedświątecznym okresie 27.04.2024r. Wolontariusze z naszej szkoły z opiekunem odwiedzili Pacjentów Wałbrzyskiego Hospicjum im. Jana Pawła II i przekazali kartki świąteczne i upominki wielkanocne wykonane przez nich i uczniów naszej szkoły oraz złożyli życzenia od całej Społeczności naszej szkoły z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Było to bardzo wzruszające spotkanie i ogromna radość.

     • Elderis - Dom Seniora "Zacisze” w Szczawnie Zdroju

     • Z okazji Świąt Wielkanocnych uczniowie własnoręcznie zrobili kartki świąteczne i ozdoby wielkanocne, które wręczyli wraz z życzeniami seniorom i pracownikom. Takie spotkania międzypokoleniowe dostarczają mnóstwo wzruszeń obu stronom. Seniorzy cieszą się, że pamiętamy o nich, a uczniowie uczą się szacunku do starszych.

     • Ilustracja do książki Robin Hood

     • Natalia, Bianka, Alicja i Michał wzięli udział w 20 Tygodniu Kultury Brytyjskiej zorganizowanym w ZSP nr 8 w Wałbrzychu. Natalia zdobyła II miejsce w konkursie plastycznym pt "Ilustracja do książki Robin Hood". Wszyscy uczestnicy zdobyli nową wiedzę na temat Zjednoczonego Królestwa.

     • SZKOLNY KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

     • Jak co roku w naszej szkole odbył się "SZKOLNY KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ". Celem konkursu jest promowanie tradycji związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą, edukacja na temat symboliki palmy w kulturze ludowej.

      Laureatami konkursu zostali:

      KLASY 0 - II

      I miejsce - ANNA TRZMIEL, kl.Ia

      II miejsce - LENA SKUPIN, kl.Ib

      III miejsce - CYNTHIA KRAWCZYK, kl.2a

       

      WYRÓŻNIENIE - WIKTORIA CHRYCZYK, kl.01

       

      WYRÓŻNIENIE - LENA MĄDRA, kl.IIa

      WYRÓŻNIENIE - IGNACY MICHALKIEWICZ, kl.IIa

      KLASY III -  

      I miejsce - KORNELIA KOWALSKA, kl.IIIb

      II miejsce - ZUZANNA KALICIAK, kl.Va

      III miejsce - DAWID WŁODARSKI, kl.VC

       

       

      GRATULUJEMY!

       

      Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

       

      Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w konkursie i zrobienie pięknych palm.

       

      Koordynator:p. Wioletta Lubkiewicz

     • KONKURS

     • W naszej szkole odbył się szkolny konkurs plastyczny na wykonanie kartki wielkanocnej. Uczniowie bardzo sie starali, wszystkie kartki były bardzo ładne. Komisja konkursowa wybrała te najciekawsze i przyznała nagrody:

      dwa I miejsca - Gabriela Ciepielewska i Izabela Braczyk

      dwa II miejsca - Cyntia Krawczyk i Zakhar Bodnar

      dwa III miejsca - Emilia Wacholc i Laura Kubis

      wyróżnienia:

      Wiktoria Rajca, Kornelia Cimaszewska, Maksymilian Trzmiel, Natalia Pszczółkowska, Barbara Borcoń

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy a wyróżnionym gratulujemy.

      Organizatorzy konkursu D.Gasz i J.Sioch

     • Segreguję, B(i)o warto!!

     • 03. 04. 2024 r -  Biuro Środowiska i Klimatu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zorganizowało w naszej szkole warsztaty ekologiczne pn. “Segreguję, B(i)o warto!!” tym razem dla dzieci klas I-III.  Warsztaty przeprowadziły panie Justyna Piwońska prowadzącą firmę EKOSFERA oraz Monika Bunk – pracownik Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Dzieci dowiedziały się jak w łatwy sposób można zrobić domowy kompostownik, jak prawidłowo segregować odpady i jak my poprzez swoje działania możemy przyczynić się do ratowania Ziemi. To było bardzo ważne, ciekawe i wyjątkowe spotkanie. Dziękujemy!

     • DZIEŃ NA TAK!

     • 21 marca 2024r. wolontariusze obchodzili DZIEŃ NA TAK!

      Społeczność szkolna, zgodnie z ideą dnia, została obdarowana „dobrym słowem”. Wolontariusze przygotowali plakaty związane z tym dniem. Przeprowadzili w szkole konkurs o wiośnie, każdy kto odpowiedział na konkursowe pytanie otrzymywał cukierka.

         Wolontariusze z opiekunem przygotowali także balony i papierowe wiosenne kwiatki z sentencjami, które niejednokrotnie wywoływały uśmiech na twarzach obdarowanych. Były one rozdawane w szkole i mieszkańcom Białego Kamienia, aby zachęcić innych do życzliwości i otwarcia się na drugiego człowieka. Przechodnie z zainteresowaniem i akceptacją  reagowali na przygotowaną przez naszych wolontariuszy akcję.

        Mamy nadzieję,  że przesłanie Dnia na TAK przyczyni się do pogłębienia empatii u ludzi.

       

     • EkoEksperymentarium

     • Dnia 22 marca 2024 klasa 5c wraz z wychowawczynią wybrała się do Starej Kopalni na wystawę pt EkoEksperymentarium, aby dowiedzieć się, jak na co dzień ratować klimat i dbać o środowisko.

     • UWAGA: POLICJA !!!

     • Dnia 21 marca 2024 klasa 5c wraz z wychowawczynią wybrała się na zwiedzanie I Komisariatu Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie Zdroju przy ul. Łączyńskiego 34. Uczennice i uczniowie zostali oprowadzeni po obiekcie i posłuchali, jak na co dzień wygląda praca funkcjonariuszy.

     • .........................................................................................

     • Dnia 20 marca 2024 nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Międzyszkolnym Turnieju dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych zorganizowanym w ramach Programu Edukacyjnego Be.Net – edycja 2024. Przyniosło nam to same korzyści, ponieważ przyczyniło się do podniesienia świadomości o bezpieczeństwie cyfrowym i kompetencjach przyszłości, a także utrwalenia zasad netykiety.

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych Poland
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych