• Zasady obowiązujące podczas zajęć prowadzonych na platformie MS TEAMS

     

    1. MS TEAMS służy wyłącznie do celów edukacyjnych.
    2. Uczeń loguje się do aplikacji w takim czasie, aby punktualnie mógł rozpocząć udział w lekcji.
    3. Uczeń ma obowiązek przygotować podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela.
    4. Zajęcia zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczeń do nich dołącza.
    5. Nauczyciel sprawdza obecność poprzez podgląd przez kamerę lub poprzez czat.
    6. Tzw. „przejmowanie pulpitu” może następować tylko za zgodą nauczyciela - do celów związanych z lekcją.
    7. Podczas zajęć powinny być wyłączone kamery (chyba, że nauczyciel postanowi inaczej) oraz wyciszone mikrofony z wyjątkiem sytuacji rozmowy z nauczycielem lub zabierania głosu w czasie zajęć.
    8. Uczeń podczas lekcji zabierają głos jedynie wówczas, gdy zostanie uprzednio poproszony przez nauczyciela. Przy wyłączonej kamerze a początku wypowiedzi podaje swoje imię.
    9. W czasie lekcji głos zabiera w danym czasie tylko jedna osoba, wyznaczona przez nauczyciela. Pozostali uczniowie słuchają wypowiedzi.
    10. W trakcie zajęć uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu prywatnego, jeśli nie jest to forma zajęć narzucona przez nauczyciela.
    11. Nauczyciel sprawdza czy uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, czy tylko jest zalogowany i dołączył do lekcji (a w tym czasie zajmuje się czynnościami niezwiązanymi z lekcją) poprzez poproszenie o włączenie kamery lub niezwłoczny wpis na czacie dotyczący przebiegu lekcji. Brak wskazanej aktywności równoznaczny jest z wpisaniem nieobecności na zajęciach.
    12. Uczeń opuszcza zajęcia tylko za zgodą nauczyciela.
    13. Uczeń w czasie lekcji online nie komentuje wypowiedzi innych i nie zakłóca przebiegu zajęć.
    14. Stosuje kulturę słowa w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
    15. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. 

    Nie wolno utrwalać, rozpowszechniać cudzego wizerunku bez jego zgody. Takie działanie jest złamaniem prawa i uczeń musi liczyć się  konsekwencjami, zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.

    1. Wskazane jest, by w pomieszczeniu znajdował się sam uczeń lub uczeń w towarzystwie rodzica, który zachowuje ciszę. Rodzic może służyć pomocą w obsłudze komputera.
    2. Niedopuszczalne jest przekazywanie dostępu do platformy zdalnego nauczania osobom spoza klasy.

    Dyrektor Szkoły – Izabella Mazurek

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych