• ZOSTAW GOOGLE w DOMU

    • II  MIĘDZYSZKOLNY   KONKURS TRANSLATORSKI

     „ZOSTAW GOOGLE w DOMU”

      

     REGULAMIN II  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU TRANSLATORSKIEGO „ZOSTAW GOOGLE w DOMU”

      

     I.                   ORGANIZATOR

     IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu

     II.                CELE KONKURSU

     ·         upowszechnienie dbałości o język przekładu i jego walory

     ·         rozwijanie umiejętności językowych w zakresie gramatyki i leksyki ze szczególną uwagą na ich idiomatyczność

     ·         kształcenie umiejętności posługiwania się słownikiem dwujęzycznym lub słownikiem języka angielskiego

     ·         kształcenie umiejętności translacji krótkich tekstów

      

     III.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1.      Termin i czas trwania konkursu: 7 lutego 2020 roku od godziny 10.00. Przewidywany czas zakończenia: godz 13.00. Konkurs składa się z dwóch części:

     a) translacji krótkiego tekstu z języka angielskiego na język polski (ok. 45 minut)

     b) translacji tekstu polskiego na język angielski (ok. 90 minut)

     2.      Miejsce konkursu:IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 75

     3.      Konkurs adresowany jest do uczniów klas 8. szkół podstawowych i licealistów, oprócz uczniów klas językowych

     4.      Chętnych do uczestnictwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik 1), zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) i przesłanie ich drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zs4.walbrzych.pl  z dopiskiem „Zgłoszenie na konkurs translatorski” do dnia 03 lutego 2020 r.

     5.      Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą przyjmowane.

     6.      Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia karty uczestnictwa na pocztę elektroniczną organizatora.

     7.      Uczestnicy konkursu przynoszą własne słowniki.

     8.      Zgodnie z ideą konkursu – niedozwolone jest korzystanie ze słowników w wersji elektronicznej. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany, jeśli organizator konkursu stwierdzi korzystanie z niedozwolonych pomocy.

     9.      Każda szkoła może zgłosić 3 uczestników z danej kategorii po przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji.

     10.  Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.

     11.  Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych. 

     12.  Uczestników konkursu będzie oceniać profesjonalne jury powołane przez organizatora w kategoriach

     v  szkoła podstawowa

     v  szkoła ponadpodstawowa

     Rejestracja uczestników zostanie przeprowadzona pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.

     IV       ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

     1.      Ocenie będą podlegać:

     ·         wierność przekładu,

     ·         poprawność językowa.

     2.      Jury przyzna miejsca w poszczególnych kategoriach.

     3.    Tytuł laureata konkursu otrzymuje uczeń, który uzyska najwięcej punktów z dwóch części; tytuł finalisty otrzymują uczniowie, którzy zajmą miejsca od II do V.

     4.    Ogłoszenie zwycięzców konkursu i wręczenie nagród nastąpi 25 lutego 2020 r.

     o godz. 13.00. Podział nagród należy do organizatora.

           V.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     W sprawach, których nie obejmuje regulamin, decyduje organizator.

      

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

     Organizatorzy: Edyta Kasprzak i Ewa Szkudlarek

      

      

      

     Załącznik nr 1

      

     ZGŁOSZENIE  UCZESTNICTWA

     W

      II  MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE TRANSLATORSKIM

     „ZOSTAW GOOGLE w DOMU”
      

      

     Imię i nazwisko uczestnika

     ………………………………………………………………………….

     Nazwa Szkoły

     ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

      

     Klasa…………..

      

     Imię i nazwisko opiekuna

     ………………………………………………………………………….

     Telefon kontaktowy…………..……………………………

      

      

      

     Załącznik nr 2

     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     nazwa i adres placówki

      

     * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /moich danych osobowych (pełnoletni uczestnicy konkursu)*

     ………………………………………........................................................................................................

     imię i nazwisko uczestnika

      

     przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu w celu organizacji i przeprowadzenia Międzyszkolnego Konkursu Translatorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

     * Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia, jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017 poz.880)

     Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu
     w  publikacji na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

     *  Akceptuję regulamin konkursu.

      

     ………………….……………………………………………………………………………..

     Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika Konkursu

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • psp2walbrzych@wp.pl
   • psp2walbrzych@wp.pl
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych
 • Galeria zdjęć