• REGULAMIN IX MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGOPORTRET PANI JESIENI”     1. Organizator IX miejskiego konkursu plastycznego jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu we współpracy z Kodakiem Express SuperFOTOGRAF – Pasaż Tesco w Szczawnie Zdroju.

     2. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I – III wałbrzyskich szkół podstawowych

     1. Wymagania konkursowe:

     • Format – A3 (tylko duża kartka z bloku technicznego),

     • Wykonanie pracy plastycznej w pozycji pionowej z wizerunkiem PANI JESIENI (cała postać lub „zdjęcie do legitymacji”), z uwzględnieniem kolorów oraz darów jesieni,

     • Technika – praca płaska; farby, kredki ołówkowe, kredki świecowe, kredki żelowe, pastele suche (należy zabezpieczyć pracę lakierem do włosów!!!), pastele olejne, tusze, flamastry (z wykluczeniem: wydzieranek, wyklejanek, naklejanek, itp.),

     • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jedną pracę plastyczną. Praca nie może być zbiorowa; nagrody będą przyznawane indywidualnie.

     • Opis pracy plastycznej (drukowanymi literami) – imię i nazwisko, klasa, dokładny adres placówki z telefonem.

     • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka,

     • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

     1. Cele konkursu:

     • Zachęcenie dzieci do twórczości plastycznej,

     • Stworzenie możliwości udziału dzieci uzdolnionych i utalentowanych plastycznie w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych,

     • Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,

     • Umiejętność stosowania różnych technik plastycznych,

     • Umiejętność wyrażania swoich uczuć i przeżyć w twórczości plastycznej,

     • Prezentacja twórczości dzieci w środowisku lokalnym,

     1. Termin składania prac:

      Prace plastyczne składamy w świetlicy szkolnej lub na portierni Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Wałbrzychu ul. Grodzka 71, telefon: 74 664 88 47 (świetlica szkolna), w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2020 roku

     2. Ocenie komisji konkursowej podlegać będą tylko prace wykonane samodzielnie przez dziecko oraz wykonane zgodnie z warunkami konkursu!!!

     3. W przypadku użycia pasteli suchych, pracę należy zabezpieczyć lakierem do włosów!!!

     4. Do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1

     Koordynatorzy konkursu:

     Halina Krajewska (693831403), Magda Michałowska, Danuta Międzybrocka


     Załącznik nr 1

     KARTA UCZESTNIKA W IX MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

     PORTRET PANI JESIENI”     Imię i nazwisko autora: ….........................................................................................................................................

     Klasa: ….................

     Szkoła – adres, telefon: ….........................................................................................................................................

     ...............................................................................................................................................................................

     ...............................................................................................................................................................................

     Imię i nazwisko opiekuna artystycznego: …..............................................................................................................     Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że (proszę właściwe podkreślić)

     Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

     na utrwalenie wizerunku mojego dziecka za pomocą zdjęć lub filmów podczas IX Miejskiego Konkursu Plastycznego „Portret Pani Jesieni”, na publikowanie zdjęć lub filmów z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonych w czasie IX Miejskiego Konkursu Plastycznego „Portret Pani Jesieni” na oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych takich jak: oficjalne strony internetowe, portale społecznościowe, tradycyjne media (radio, prasa, telewizja), na podanie do publicznej wiadomości danych mojego dziecka w zakresie; imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły pod pracami konkursowymi z związku z udziałem w IX Miejskim Konkursie Plastycznym „Portret Pani Jesieni” na oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych takich jak: oficjalne strony internetowe, portale społecznościowe, tradycyjne media (radio, prasa, telewizja).

     OŚWIADCZENIE     Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu.

     Oświadczam równocześnie, że praca została wykonana samodzielnie, bez udziału osób trzecich.     ….................................................................... …........................................................................

     Miejscowość, data podpis autora pracy/opiekuna prawnego

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych